Milestone Cov Tsev Kawm Ntawv ywj pheej

Peb lub tsev kawm ntawv nyob rau ntawm 2758 Dairy Dr. Madison, Wisconsin

Lub chaw no, npaj thiab tsim los ntawm Pab Pawg Tsim, yuav ua haujlwm hauv tsev rau peb thawj tsib xyoos. Qhov chaw yuav suav nrog qhov chaw dav thiab qhov kev ywj pheej rau peb cov tub ntxhais kawm kom muaj tswv yim thiab ua tej yam lom zem! Cia siab tias cov ntawv tha xim sab hauv thiab sab nrauv, qhov chaw zoo nkauj niaj hnub no, thiab chav tsim nyog kom muaj kev cuam tshuam hauv tsev kawm txhua hnub. Cov chav kawm muaj teeb, ib lub auditorium, muaj ntau qhov chaw nyob sab nraum zoov, thiab tsim kom muaj chav kawm kos duab thiab thev naus laus zis ua rau Milestone cov tub ntxhais kawm muaj zog.

hmnHMONG